Staff

4x6 nguyen duc tan
Manager
Nguuyen Duc Tan
Mobile: 0913.474.868
Email: nguyenductan@quangtri.gov.vn
tandongha@gmail.com
tuong
Vice Manager
Tran Phi Tuong
Mobile: 0905.108.333
Email: tranphituong@quangtri.gov.vn
tranphituong@gmail.com 
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lê Minh Sơn Chuyên viên 0233 3 720 777 0888 345 529 leminhson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hải Quang Chuyên viên 0233 3 720 777 0989 502 888 nguyenhaiquang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trang Nhi Chuyên viên 0233 3 595 005    
Lê Trần Hồng Ngọc Chuyên viên 0233 3 595 005    
Đào Hoàng Cẩm Châu Chuyên viên 0233 3 595 005    
Võ Thị Mỹ Hạnh Kế toán 0233 3 595 002 0905 333 370 vothimyhanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị An Văn thư, Thủ quỹ 0233 3 681 777 0948 236 777 hoangthian@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Tiếu Lái xe 0233 3 681 777 0982 575 099 hovantieu@quangtri.gov.vn
Phan Trọng Hoài An Nhân viên 0233 3 595 005 0987 038 885 phantronghoaian@quangtri.gov.vn

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second