Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba - 20/02/2024 21:54
Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1737/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 là một trong những quyết định đóng vai trò quan trọng, định hướng phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới, với những định hướng phát triển mới có tính đột phá cao nhằm phát triển tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước và có cơ cấu kinh tế cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ; đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
 
Phương án quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Trị
 
Với quan điểm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia; Phát triển theo hướng xanh và bền vững, phù hợp với đặc điểm tự nhiên và bối cảnh phát triển, khai thác phát huy được các tiềm năng, lợi thế, dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích nghi, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển đa dạng, tạo cơ hội tiếp cận thuận lợi với tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu đầu tư, thông qua quy hoạch linh hoạt gắn với mục tiêu và tầm nhìn đã xác định, tích cực thu hút các doanh nghiệp lớn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế biển; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế để khai thác hiệu quả sớm nhất thời cơ và lợi thế trong kỳ quy hoạch cũng như về lâu dài; đảm bảo đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Tăng cường liên kết trong vùng và quốc tế, phát huy vị trí trung tâm liên kết nội vùng của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ với ngoại vùng theo hướng Đông - Tây và Bắc - Nam, đồng thời tăng cường liên kết giữa các tiểu vùng trong tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ, ưu tiên những dự án quan trọng có tác động lan tỏa phát triển lớn; Thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy nhanh chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nguồn lực từ bên ngoài kết hợp với phát huy nội lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực được xác định là trọng điểm và đột phá.
 
Phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Quảng Trị
Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị) xác định đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước và có cơ cấu kinh tế cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ; phát triển hài hòa giữa các mục tiêu: kinh tế - xã hội - môi trường - an ninh quốc phòng - hợp tác khu vực, quốc tế; bảo đảm ổn định, công bằng, tiến bộ xã hội; ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào tất cả các ngành, lĩnh vực để nhanh chóng số hóa nền kinh tế; Khai thác hiệu quả các lợi thế của tỉnh trên tuyến hành lang hạ tầng theo hướng Bắc - Nam, hành lang Đông - Tây và dải không gian ven biển, trở thành một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN, tiểu vùng sông Mekong (GMS).
Trong đó, hướng đến phát triển nền kinh tế Quảng Trị đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 8,2%/năm; Với cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm khoảng 10,5%; phi nông nghiệp chiêm khoảng 84,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 5%; GRDP bình quân đầu người người đạt khoảng 140 - 170 triệu đồng/người. Về phát triển đô thị, nông thôn, hướng đến đạt chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 42% - 48%; 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về phát triển kết cấu hạ tầng: Phát triển đủ 5 loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thúy, cảng biển và hàng không); xây dựng và nâng cấp các tuyến đường kết nối thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện với đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các tuyến giao thông quốc gia…
Đồng thời, cũng xác định tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Là một trong những trung tâm năng lượng sạch, công nghiệp khí của khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và cả nước; hình thành trung tâm hydro xanh tại khu vực có tiềm năng về năng lượng tái tạo, đặc biệt là khu vực tập trung điện gió ngoài khơi tại vùng biển các huyện phía Đông của tỉnh. Là hạt nhân quan trọng, tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động giao thương, liên kết trên tuyến Hành lang kinh tế quốc tế Đông - Tây. Liên kết Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với Khu công nghiệp Phong Điền (Thừa Thiên Huế) để thành lập đặc khu kinh tế cửa mở Biển Đông.
Để tổ chức thực hiện, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị xác định các khâu đột phá phát triển với những nhiệm vụ trọng tâm. Các khâu đột phá phát triển tập trung vào: Tập trung huy động đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh năng động của khu vực Bắc Trung Bộ; thực hiện chuyển đổi số cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, gắn kết với cải cách hành chính và đô thị thông minh, đổi mới quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo, trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển và đổi mới sáng tạo, trong môi trường số an toàn, rộng khắp. Tạo môi trường sinh sống và làm việc hấp dẫn nhằm thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Với những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra gồm: - Phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, trụ cột, trong đó xây dựng Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng sạch của miền Trung; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng kết cấu hạ tầng logistic chất lượng và hiệu quả; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp hàng hóa, áp dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và nông nghiệp sinh thái, hữu cơ; Bảo vệ môi trường, phục hồi sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học, kết hợp khai thác phát huy các giá trị sinh thái đặc thù; Phát triển bao trùm, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội tham gia và hưởng lợi từ thành quả phát triển, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo; an sinh xã hội.
Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cũng chỉ rõ các phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó xác định nhiệm vụ và định hướng cho từng tiểu vùng phát triển, phù hợp với điều kiện về tự nhiên và xã hội cũng mỗi vùng nhằm phát huy cao độ các tiềm năng và lợi thế; Đồng thời cũng chỉ rõ giải pháp xây dựng các hành lang phát triển, là các trục lõi động lực, đồng thời kết nối các tiểu vùng kinh tế - xã hội bao gồm các hành lang phát triển trung tâm, hành lang phát triển ven biển, hành lang phát triển Đông - Tây dọc theo Quốc lộ 9, hành lang phát triển Đông - Tây dọc theo Quốc lộ 15D, hành lang phát triển biên giới - hành lang phụ trợ và hành lang phát triển phụ trợ dọc theo đường 9D, kết nối các điểm đô thị Hồ Xá – Bến Quan - Hướng Phùng với không gian ven biển cũng như vùng núi phía Tây. Các giải pháp phương án phân vùng chức năng không gian biển nhằm tối ưu hóa nhiệm vụ giữa phát triển kinh tế, phát triển đô thị hóa ven biển, vùng khai thác thủy sản với bảo tồn, bảo vệ các sinh cảnh, hệ sinh thái quan trọng; vùng bảo vệ và phát triển lâm nghiệp… Định ra các phương hướng phát triển ngành quan trọng trong công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, du lịch và ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đồng bộ các giải pháp phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, Lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực, Phát triển khoa học và công nghệ trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bên cạnh đó, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cũng đã xác định các phương án quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, với các định hướng về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhằm đáp ứng phù hợp và tương xứng với tầm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2050.
Với nhiệm vụ phát triển các khu kinh tế, văn hóa xã hội trọng điểm, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị hoạch định rõ các phương án phát triển các khu chức năng như: Phương án phát triển các khu kinh tế, Phương án phát triển khu, cụm công nghiệp, Phương án phát triển khu du lịch, Phương án phát triển khu thể dục, thể thao, Phương án phát triển các khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, phương án phát triển các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao (CNC) và phương án phát triển khu quân sự, an ninh.
Với các định hướng chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đông bộ, chất lượng cao về mạng lưới giao thông, hạ tầng logistics, hạ tầng logistics, mạng lưới cấp điện, hạ tầng thông tin và truyền thông… cùng với đó là các giải pháp về phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội: y tế, giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao, hạ tầng cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, hạ tầng khoa học và công nghệ và phòng cháy và chữa cháy.
Nhằm khai thác các ưu thế các đặc trưng riêng về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khí hậu… các tiểu vùng và vị trí địa chính trị trên bản đồ quốc gia và quốc tế, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị định hướng chiến lược trong các phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của tỉnh, được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, bền vững với tầm nhìn dài hạn; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…; Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện nhằm tăng cường các tính kết nối trong phát triển kinh tế - xã hội theo liên vùng, liên huyện kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh theo các định hướng phát triển đặc thù chính như vùng đô thị dịch vụ và công nghiệp trung tâm, vùng trọng điểm kinh tế ven biển phía Nam, vùng kinh tế ven biển phía Bắc của tỉnh, vùng dịch vụ sân bay… vùng sinh thái nông - lâm nghiệp, sinh thái nhân văn, kinh tế cửa khẩu và huyện đảo Cồn Cỏ: Định hướng phát triển với tính chất chính là đảm bảo an ninh quốc phòng, dịch vụ hậu cần nghề cá, trung tâm tránh trú bão cho tàu thuyền, bảo tồn đa dạng sinh thái và phát triển du lịch biển đảo. Định hướng phát triển cho từng địa phương trong tỉnh theo các ưu thế về kinh tế - xã hội nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của từng địa phương. Xây dựng các phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Xác định các phân vùng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; các phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản bền vững…
Để định hướng phát triển kinh tế chủ đạo, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cũng xác định rõ danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện, trên cơ sở định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, xác định các dự án lớn, có tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư và thu hút đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng cân đối và huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.
Về giải pháp, nguồn lực chủ yếu để thực hiện, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị xác định 07 giải pháp chủ yếu bao gồm giải pháp về huy động vốn đầu tư, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, giải pháp về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, giải pháp về cơ chế, chính sách, giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn, giải pháp về liên kết phát triển và giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.
Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là kim chỉ Nam cho các hoạch định chính sách đầu tư và phát triển của tỉnh, cùng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị chắc chắn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ trong các thời kỳ 2021-2025 và 2025-2030, xây dựng và phát triển theo đúng các định hướng chiến lược mà Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định, đưa tỉnh Quảng Trị lên tầm cao mới với nền kinh tế vững mạnh và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Tác giả: Lê Minh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên hệ QC
SAM HOLDINGS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi